เชื่อมั่นเพียงใด สถานการณ์ลงทุนไทยปี 2560

All Schedule << Back
29 มิถุนายน 2560
Time Details

ลงทะเบียน

กล่าวเปิดงาน โดย ดร.บงกช อนุโรจน์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน


ดร.บงกช อนุโรจน์

นำเสนอร่างผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โดยคณะผู้วิจัย

(1) ดร.ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อำนวยการ
      บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

(2) นายวรัญญ์ กิตยาภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
      บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด


ดร.ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี

นายวรัญญ์ กิตยาภรณ์

พักรับประทานอาหารว่าง

เวทีอภิปราย "เชื่อมั่นเพียงใด สถานการณ์ลงทุนไทยปี 2560" โดย

(1) นายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(2) Mr. Katsumi Abe Director of Economic Analysis Department, JETRO

(3) นางอนุตรา สินชัยพาณิช Co-Chairperson of AMCHAM Trade & Investment Committee, AMCHAM

(4) นายทักษ์ ศรีรัตโนภาส ผู้อำนวยการด้านโครงการร่วมทุนและการค้าระหว่างประเทศ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ดำเนินการอภิปราย โดย นายกิตตดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ


นายจำรัส สว่างสมุทร

Mr.Katsumi Abe

นางอนุตรา สินชัยพานิช

นายทักษ์ ศรีรัตโนภาส

นายกิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ

การรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา


 

 

 

BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us