ทุนต่างชาติในไทย เชื่อมั่นหรือไม่ ในปี 2559

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงุทน ร่วมกับบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ “ทุนต่างชาติในไทย เชื่อมั่นหรือไม่ ในปี 2559” ขึ้นในเมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องสุรศักดิ์บอลรูม โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 307 คน

การสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการสำรวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย ประจำปี 2559 และเป็นหนึ่งในเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งเสนอแนะข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในการให้บริการต่างๆ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีในประเทศไทย

การดำเนินงานการสัมมนาได้แบ่งออกเป็นสองช่วง โดยในช่วงแรก คณะผู้วิจัยได้นำเสนอผลการสำรวจความเชื่อมั่นที่ได้ทำการศึกษา ส่วนในช่วงที่สองเป็นเวทีอภิปราย เพื่อให้ตัวแทนนักลงทุนได้ร่วมกันอภิปรายในหัวข้อ “ทุนต่างชาติในไทย เชื่อมั่นหรือไม่ ในปี 2559” โดยมี ดร.รัชดา เจียสกุล หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย และมีวิทยากรผู้เข้าร่วมอภิปราย ได้แก่


1) นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2) นายสุรงค์ บูลกุล รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
3) Mr. Hiroki Mitsumata ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (President of JETRO)

บริษัทฯ ขอขอบคุณวิทยากรรับเชิญ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559 
 

Tags : Bolliger Bolliger&Company BOI ConfidenceSurvey


Speakers Programs >>
 • นางสาวบุษราคัม ศรีรัตนา
  ผู้อำนวยการกองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

  ประธานเปิดงานสัมมนา

   
  นายเจน นำชัยศิริ
  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  วิทยากรเวทีอภิปราย  “ทุนต่างชาติในไทย เชื่อมั่นหรือไม่ ในปี 2559”

 • นายสุรงค์ บูลกุล
  รองประธานกรรมการหอการค้าไทย

  วิทยากรเวทีอภิปราย  “ทุนต่างชาติในไทย เชื่อมั่นหรือไม่ ในปี 2559”

   
  Mr. Hiroki Mitsumata
  President of JETRO

  วิทยากรเวทีอภิปราย  “ทุนต่างชาติในไทย เชื่อมั่นหรือไม่ ในปี 2559”

 • ดร. รัชดา เจียสกุล
  หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ
  Bolliger & Company (Thailand) Ltd.

  นำเสนอร่างผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์

   
  ดร. ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี
  ผู้อำนวยการ
  Bolliger & Company (Thailand) Ltd.

  นำเสนอร่างผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 


Pictures More Pictures >>
Documents/Materials  

เอกสารประกอบการสัมมนาหัวข้อ “ทุนต่างชาติในไทย เชื่อมั่นหรือไม่ ในปี 2559” 

 

This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

  Download | View
Programs  

กำหนดการสัมมนาเรื่อง “ทุนต่างชาติในไทย เชื่อมั่นหรือไม่ ในปี 2559” วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องสุรศักดิ์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

Download | View

 

 

 

BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us