การประชุมระดมความคิดเห็น จากโครงการศึกษา เรื่อง ผลกระทบจากพันธกรณีการเปิดตลาดการค้าสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทย และแนวทางการเจรจาทบทวนความตกลงในอนาคต

 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับบริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) ได้จัดงานประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง

 


“การใช้ประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับพันธกรณีด้านการค้าสินค้าของไทย ภายใต้ความตกลง FTA ปัจจุบัน”

 

งานดังกล่าวถูกจัดขึ้นจำนวน 8 ครั้ง แบ่งกลุ่มย่อยตามอุตสาหกรรมต่างๆ โดยงานจัดขึ้นระหว่าง
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 – วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 และวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

 

 

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และรับฟังปัญหา อุปสรรคในการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะนำไปปรับปรุงและเป็นแนวทางในการเจรจา FTA
ในอนาคต เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศไทย

 


Tags :


Speakers Programs >>
 • ดร. กรวิกา พิมุขมนัสกิจ
  ผู้อำนวยการ
  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

  ผู้อำนวยการ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

   
  นายนัทธพงศ์ ภู่ทอง
  นักวิจัย
  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

  นักวิจัย บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด


Pictures
Reports  

เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็น 

Download | View

 

 

 

BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us