สัมมนาถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม และกรอบ Competency Model ของบุคลากรกระทรวง ฉบับสมบูรณ์

กระทรวงคมนาคม ร่วมกับบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินจัดสัมมนาถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม และกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น (Competency Model) ของบุคลากรของกระทรวงคมนาคม ฉบับสมบูรณ์ ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น (Competency Model) สำหรับบุคลากรของกระทรวง ซึ่งได้จัดทำขึ้นเสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

งานสัมมนาครั้งนี้ เป็นหนึ่งในขอบเขตการศึกษา“โครงการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำมาตรฐานการดำเนินงานด้านไอซีทีเชิงรุก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 160 ท่าน โดย นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้กล่าวเปิดงานสัมมนา และปาฐกถาพิเศษ

 

ทั้งนี้ การดำเนินงานสัมมนาแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยในช่วงแรก ได้รีบเกียรติจากนายเกรียงไกร ภูวณิชย์ กรรมการ คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) มาเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง "Digital Transformation สำหรับกระทรวงคมนาคม 4.0" ส่วนช่วงที่สอง เป็นการนำเสนอผลการศึกษา และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ฯ และกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ฉบับสมบูรณ์ โดยคณะผู้วิจัย

 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ช่วยให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

 

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2560

 

 

Tags : Bolliger Bolliger&Company MOT DigitalCompetency


Speakers Programs >>
 • นางอัมพวัน วรรณโก
  ผู้ตรวจราชการ
  กระทรวงคมนาคม

  ประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา
  และปาฐกถาพิเศษ

   
  นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส
  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

  กล่าวรายงาน

 • นายเกรียงไกร ภูวณิชย์
  กรรมการ คณะกรรมการคอมพิวเตอร์
  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

  วิทยากรบรรยาย เรื่อง "Digital Transformation สำหรับกระทรวงคมนาคม 4.0"

   
  ดร.รัชดา เจียสกุล
  หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

  ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ฯ และกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ
  ฉบับสมบูรณ์

 • นางสาวทิพพร เหล่าสุนทร
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

  ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ฯ และกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ
  ฉบับสมบูรณ์

   


Pictures
Documents/Materials  

เอกสารประกอบการสัมมนา

 

This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

  Download | View
Programs  

กำหนดการสัมมนาถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม และกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น (Competency Model) ของบุคลากรของกระทรวงคมนาคม ฉบับสมบูรณ์

Download | View

 

 

 

BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us