โอกาสการลงทุนไทยในประเทศตลาดใหม่ : สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอธิโอเปีย อินเดีย แอฟริกาใต้ และแทนซาเนีย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงุทน ร่วมกับบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ “โอกาสการลงทุนไทยในประเทศตลาดใหม่ : สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอธิโอเปีย อินเดีย แอฟริกาใต้ และแทนซาเนีย" ขึ้นในเมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม เอ  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 130 คน

 

การสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทำธุรกิจกลุ่มประเทศตลาดใหม่ ได้แก่ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสาธารณรัฐอินเดีย โดยในการสัมมนาครั้งนี้ นางสาวอรสา ไพบูลย์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การสัมมนา และได้รับเกียรติจากนายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นผู้กล่าวเปิดงานสัมมนา

 

การดำเนินงานการสัมมนายังแบ่งออกเป็นสองช่วง โดยในช่วงแรก คณะผู้วิจัยได้นำเสนอผลการศึกษาและโอกาสทางการลงทุนในประเทศตลาดใหม่เป้าหมาย ส่วนในช่วงที่สองเป็นเวทีอภิปรายในหัวข้อ “โอกาสการลงทุนไทยในประเทศตลาดใหม่: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอธิโอเปีย อินเดีย แอฟริกาใต้ และแทนซาเนีย” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งเป็นนักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ผู้ประกอบการ และนักลงทุนไทยที่มีประสบการณ์ 4 ท่าน มาร่วมอภิปราย ได้แก่

 

1) คุณอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

2) คุณปริม จิตจรุงพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กรรมการเลขาธิการ สภาธุรกิจไทย-อินเดีย

3) Mr. Ragil Ratnam ประธานหอการค้าไทย-แอฟริกาใต้

4) คุณอัครวุฒิ ตั้งศิริกุศลวงศ์ รองประธานสภานักธุรกิจไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเวก้า อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็กซิบิชั่น จำกัด

โดยมีการดำเนินการอภิปราย โดย ดร. รัชดา เจียสกุล 

 

บริษัทฯ ขอขอบคุณวิทยากรรับเชิญ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Tags : Bolliger Bolliger&Company BOI NewMarket Investment Opportunity


Speakers Programs >>
 • นายโชคดี แก้วแสง
  รองเลขาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

  ประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา

   
  นางสาวอรสา ไพบูลย์
  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนไทย ในต่างประเทศ
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การสัมมนา

 • ดร.รัชดา เจียสกุล
  หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

  นำเสนอผลการศึกษา และดำเนินการอภิปราย

   
  ดร.ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี
  ผู้อำนวยการ
  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

  นำเสนอผลการศึกษา

 • นายปัณณวัฒน์ กุลวานิช
  ที่ปรึกษา
  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

  นำเสนอผลการศึกษา

   
  คุณอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง
  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

  วิทยากรเวทีอภิปราย หัวข้อ “โอกาสการลงทุนไทยในประเทศตลาดใหม่: สหรัฐอาหรับ
  เอมิเรตส์ เอธิโอเปีย อินเดีย แอฟริกาใต้
  และแทนซาเนีย”

 • คุณปริม จิตจรุงพร
  กรรมการเลขาธิการ
  สภาธุรกิจไทย-อินเดีย

  วิทยากรเวทีอภิปราย หัวข้อ “โอกาสการลงทุนไทยในประเทศตลาดใหม่: สหรัฐอาหรับ
  เอมิเรตส์ เอธิโอเปีย อินเดีย แอฟริกาใต้
  และแทนซาเนีย”

   
  Mr. Ragil Ratnam
  ประธาน
  หอการค้าไทย-แอฟริกาใต้

  วิทยากรเวทีอภิปราย หัวข้อ “โอกาสการลงทุนไทยในประเทศตลาดใหม่: สหรัฐอาหรับ
  เอมิเรตส์ เอธิโอเปีย อินเดีย แอฟริกาใต้
  และแทนซาเนีย”

 • คุณอัครวุฒิ ตั้งศิริกุศลวงศ์
  รองประธาน
  สภานักธุรกิจไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

  วิทยากรเวทีอภิปราย หัวข้อ “โอกาสการลงทุนไทยในประเทศตลาดใหม่: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอธิโอเปีย อินเดีย แอฟริกาใต้ และแทนซาเนีย”

   


Pictures
Documents/Materials  

เอกสารประกอบการสัมมนา

 

This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

  Download | View
Programs  

กำหนดการสัมมนา โอกาสการลงทุนไทยในประเทศตลาดใหม่ : สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอธิโอเปีย อินเดีย แอฟริกาใต้ และแทนซาเนีย

Download | View

 

 

 

BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us