กระทรวงคมนาคมจัดประชุมสัมมนาหารือร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรดิจิทัล

กระทรวงคมนาคม ร่วมกับบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ได้ดำเนินจัดประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นของบุคลากรกระทรวงคมนาคม ฉบับร่างที่ 1 และร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับร่างที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องช่องนนทรี ชั้น 12 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ รวมถึงร่างกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นของบุคลากรกระทรวงคมนาคม พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม 

 

การจัดประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 62 ท่าน โดยเป็นหนึ่งในขอบเขตการศึกษา“โครงการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำมาตรฐานการดำเนินงานด้านไอซีทีเชิงรุก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม” 

 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ช่วยให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี


ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560

Tags : Bolliger Bolliger&Company MOT DigitalCompetency


Speakers Programs >>
  • ดร.รัชดา เจียสกุล
    หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ
    บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

    นำเสนอผลการศึกษา ร่างแผนยุทธศาสตร์ และร่างกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ และระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

     
    นางสาวทิพพร เหล่าสุนทร
    ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
    บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

    นำเสนอผลการศึกษา ร่างแผนยุทธศาสตร์ และร่างกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ และระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

  • นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส
    ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

    กล่าวรายงาน

     
    นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
    รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง)
    กระทรวงคมนาคม

    ประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนา
    และกล่าวปาฐกถาพิเศษ


Pictures
Documents/Materials  

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

 

This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

  Download | View
Programs  

กำหนดการประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นของบุคลากรกระทรวงคมนาคม ฉบับร่างที่ 1 และร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับร่างที่ 1

Download | View

 

 

 

BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us