กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร BOI (ครั้งที่ 2)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่บุคลากร BOI ขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 

หัวข้อในการฝึกอบรมประกอบไปด้วย Workshop เรื่อง “เทคนิคการจัดการฐานข้อมูลด้วย Excel และ VBA” บรรยายโดย ดร. กรวิกา พิมุขมนัสกิจ (ผู้จัดการอาวุโส) และหัวข้อ “การจัดทำและการใช้งานแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์” บรรยายโดย ดร. ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี (ผู้อำนวยการ) นางสาวโชติกา ขันติอาคม (ผู้ช่วยผู้จัดการ) นายนัทธพงศ์ ภู่ทอง (นักวิเคราะห์)


การอบรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลนโยบายส่งเสริมการลงทุน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ BOI และมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2560

 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณบุคลากรของ BOI ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ช่วยให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

 

ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560

Tags : Bolliger Bolliger&Company BOI Training VBA


Speakers Programs >>
 • ดร.กรวิกา พิมุขมนัสกิจ
  ผู้จัดการอาวุโส
  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

  วิทยากร

   
  ดร.ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี
  ผู้อำนวยการ
  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

  วิทยากร

 • นางสาวโชติกา ขันติอาคม
  ผู้ช่วยผู้จัดการ
  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

  วิทยากร

   
  นายนัทธพงศ์ ภู่ทอง
  นักวิเคราะห์
  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

  วิทยากร


Pictures
Programs  

กำหนดการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้แก่บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ครั้งที่ 2)

Download | View

 

 

 

BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us