เชื่อมั่นเพียงใด สถานการณ์ลงทุนไทยปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงุทน ร่วมกับบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ “เชื่อมั่นเพียงใด สถานการณ์ลงทุนไทยปี 2560” ขึ้นในเมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องกมลทิพย์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 325 คน

 

การสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการสำรวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย ประจำปี 2560 และเป็นหนึ่งในเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งเสนอแนะข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในการให้บริการต่างๆ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีในประเทศไทย

 

การดำเนินงานการสัมมนาได้แบ่งออกเป็นสองช่วง โดยในช่วงแรก คณะผู้วิจัยได้นำเสนอผลการสำรวจความเชื่อมั่นที่ได้ทำการศึกษา ส่วนในช่วงที่สองเป็นเวทีอภิปราย เพื่อให้ตัวแทนนักลงทุนได้ร่วมกันอภิปรายในหัวข้อ “เชื่อมั่นเพียงใด สถานการณ์ลงทุนไทยปี 2560” โดยมีวิทยากรผู้เข้าร่วมอภิปราย ได้แก่

 

1) นายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2) Mr. Katsumi Abe ประธานกลุ่มวิเคราะห์เศรษฐกิจ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Director of Economic Analysis Department, JETRO)

3) นางอนุตรา สินชัยพาณิช ประธานร่วมคณะกรรมการด้านการค้าและการลงทุน หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (Co-Chairperson of AMCHAM Trade & Investment Committee, AMCHAM)

4) นายทักษ์ ศรีรัตโนภาส ผู้อำนวยการด้านโครงการร่วมทุนและการค้าระหว่างประเทศ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

โดยมีการดำเนินการอภิปราย โดย นายกิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ

 

บริษัทฯ ขอขอบคุณวิทยากรรับเชิญ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

 

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560

Tags : Bolliger Bolliger&Company BOI ConfidenceSurvey


Speakers Programs >>
 • ดร.บงกช อนุโรจน์
  ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

  ประธานกล่าวเปิดงาน

   
  ดร.ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี
  ผู้อำนวยการ
  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

  นำเสนอร่างผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์

 • นายวรัญญ์ กิตยาภรณ์
  ผู้ช่วยผู้จัดการ
  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

  นำเสนอร่างผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์

   
  นายจำรัส สว่างสมุทร
  ผู้อำนวยการใหญ่
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  วิทยากรเวทีอภิปราย หัวข้อเรื่อง "เชื่อมั่นเพียงใด สถานการณ์ลงทุนไทยปี 2560"

 • Mr.Katsumi Abe
  Director of Economic Analysis Department
  JETRO

  วิทยากรเวทีอภิปราย หัวข้อเรื่อง "เชื่อมั่นเพียงใด สถานการณ์ลงทุนไทยปี 2560"

   
  นางอนุตรา สินชัยพานิช
  Co-Chairperson of AMCHAM Trade & Investment Committee
  AMCHAM

  วิทยากรเวทีอภิปราย หัวข้อเรื่อง "เชื่อมั่นเพียงใด สถานการณ์ลงทุนไทยปี 2560"

 • นายทักษ์ ศรีรัตโนภาส
  ผู้อำนวยการด้านโครงการร่วมทุนและการค้าระหว่างประเทศ
  บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  วิทยากรเวทีอภิปราย หัวข้อเรื่อง "เชื่อมั่นเพียงใด สถานการณ์ลงทุนไทยปี 2560"

   
  นายกิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ

  ดำเนินการอภิปราย


Pictures
Documents/Materials  

เอกสารประกอบการสัมมนา “เชื่อมั่นเพียงใด สถานการณ์ลงทุนไทยปี 2560”

 

This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

  Download | View
Programs  

กำหนดการสัมมนาเรื่อง “เชื่อมั่นเพียงใด สถานการณ์ลงทุนไทยปี 2560” วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องกมลทิพย์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

Download | View

 

 

 

BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us