สศอ. มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมบริการของประเทศ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษา ดำเนินการจัดการประชุมระดมความเห็นขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งอยู่ภายใต้ “โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะที่ 2” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรมบริการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทย (FTA)


การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุม และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมกว่า 90 ท่าน


บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศอ. ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

Tags : Bolliger&Company OIE Bolliger Service Industrial FTA


Speakers Programs >>
 • นายศิริรุจ จุลกะรัตน์
  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

  ประธานการประชุม

   
  นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ
  รองผู้อำนวยการ
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

  ผู้ดำเนินการประชุมระดมความเห็น

 • ดร.รัชดา เจียสกุล
  หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

  นำเสนอผลการศึกษา

   
  ดร.กรวิกา พิมุขมนัสกิจ
  ผู้จัดการอาวุโส
  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

  นำเสนอผลการศึกษา


Pictures More Pictures >>
Documents/Materials  

เอกสารประกอบการประชุมระดมความเห็น

 

This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

  Download | View
Programs  
กำหนดการประชุมระดมความเห็น ภายใต้ “โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิต
และอุตสาหกรรมบริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะที่ ๒”
Download | View

 

 

 

BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us