Thailand Overseas Investment Forum 2016

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาภายใต้โครงการศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2559 มีกำหนดจัดสัมมนาเรื่อง "Thailand Overseas Investment Forum 2016" วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00-17.30 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว

ซึ่งเป็นการจัดสัมมนาเผยแพร่โอกาสและลู่ทางการลงทุนไทยในอาเซียน โดยในงานวันดังกล่าวจะมีการสรุปผลการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นที่และอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศเป้าหมายทั้ง 8 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนการาบรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์


ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “อนาคตธุรกิจไทยกับการลงทุนในอาเซียน” พร้อมทั้งเชิญตัวแทนของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศดังกล่าวมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในช่วงของการเสวนาหัวข้อ “โอกาสการลงทุนไทยในอาเซียน” อันได้แก่

(1)  นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
(2)  นายสมภพ มงคลพิทักษ์สุข รองประธานกรรมการ กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์บก
      เขตประเทศมาเลเซีย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) (ซีพีเอฟ)
(3)  นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
      บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
(4)  นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
และดำเนินการเสวนา โดย นายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนาโดยมีนักลงทุนไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การลงทุนในต่างประเทศ และจัดคลินิกให้คำปรึกษาการลงทุนแก่นักลงทุนไทยที่สนใจ บริษัทฯ ขอขอบคุณวิทยากรรับเชิญ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้


ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559
 

Tags : Bolliger Bolliger&Company BOI ASEAN CLMV Investment


Pictures More Pictures >>
Documents/Materials  

เอกสารประกอบการสัมมนา "โอกาสการลงทุนไทยในอาเซียน" ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ประจาปี 2559

 

This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

  Download | View

 

 

 

BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us