สรอ. จับมือ Bolliger เปิดรับฟังความเห็นร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 5 ปี

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (Bolliger & Company (Thailand) Ltd.) ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2564) ขึ้นในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ เพื่อเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางในการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยให้มีความเป็นเอกภาพและเป็น
รูปธรรม

นอกจากการเผยแพร่ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 5 ปีแล้ว การประชุมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้แทนสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมเสวนาในเวทีอภิปราย “รัฐบาลดิจิทัล สู่ประเทศไทย 4.0 ทางเลือกหรือทางรอด”


บริษัทฯ ขอขอบคุณสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ วิทยากรรับเชิญ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และแขกผู้มีเกียรติในการประชุมทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 5 ปี ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1479450475

ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

Tags : Bolliger&Company Bolliger EGA Digital


Speakers Programs >>
 • น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
  รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  ประธานการประชุม

   
  ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด
  ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

  ผู้กล่าวรายงาน/วิทยากรช่วงเสวนา “รัฐบาลดิจิทัล สู่ประเทศไทย 4.0 ทางเลือก หรือ ทางรอด?”

 • ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์
  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

  วิทยากรช่วงเสวนา “รัฐบาลดิจิทัล สู่ประเทศไทย 4.0 ทางเลือก หรือ ทางรอด?”

   
  นายจำรัส สว่างสมุทร
  ผู้อำนวยการใหญ่
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  วิทยากรช่วงเสวนา “รัฐบาลดิจิทัล สู่ประเทศไทย 4.0 ทางเลือก หรือ ทางรอด?”

 • นายกิตติพงษ์ อัศวพิชยนต์
  กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซอฟต์แวร์
  บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

  วิทยากรช่วงเสวนา “รัฐบาลดิจิทัล สู่ประเทศไทย 4.0 ทางเลือก หรือ ทางรอด?”

   
  นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร
  ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

  นำเสนอร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

 • ดร. รัชดา เจียสกุล
  หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ
  Bolliger & Company (Thailand) Ltd.

  นำเสนอร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

   
  นายปรัชญา อรเอก

  ผู้ดำเนินการเสวนา  “รัฐบาลดิจิทัล สู่ประเทศไทย 4.0 ทางเลือก หรือ ทางรอด?”


Videos  
Pictures More Pictures >>
Documents/Materials  

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

 

This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

  Download | View
Programs  

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และการเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่อง “รัฐบาลดิจิทัล สู่ประเทศไทย 4.0 ทางเลือก หรือ ทางรอด?”

Download | View
Speeches  

คำกล่าวเปิดงานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย และการเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่อง “รัฐบาลดิจิทัล สู่ประเทศไทย 4.0 ทางเลือก หรือ ทางรอด?” โดย น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Download | View
Press Releases  

ร่างแถลงข่าวงานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย และการเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่อง “รัฐบาลดิจิทัล สู่ประเทศไทย 4.0 ทางเลือก หรือ ทางรอด?” 

Download | View

 

 

 

BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us