สัมมนาถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม และกรอบ Competency Model ของบุคลากรกระทรวง ฉบับสมบูรณ์

All Schedule << Back
26 กันยายน 2560
Time Details

ลงทะเบียน

กล่าวรายงาน โดย นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม


นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส

กล่าวเปิดงานสัมมนา และปาฐกถาพิเศษ โดย นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม


นางอัมพวัน วรรณโก

บรรยายหัวข้อเรื่อง "Digital Transformation สำหรับกระทรวงคมนาคม 4.0" โดย นายเกรียงไกร ภูวณิชย์ กรรมการ คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)


นายเกรียงไกร ภูวณิชย์

พักรับประทานอาหารว่าง

นำเสนอผลการศึกษา และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ฯ และกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ฉบับสมบูรณ์ โดยคณะผู้วิจัย

(1) ดร.รัชดา เจียสกุล หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ
      บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

(2) นางสาวทิพพร เหล่าสุนทร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
      บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

 


ดร.รัชดา เจียสกุล

นางสาวทิพพร เหล่าสุนทร

รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม


 

 

 

BOLLIGER & COMPANY (THAILAND) LTD.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 31st Floor, Room No. 3107 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. : +66(0) 2 230 6399
Fax : +66(0) 2 230 6333
E-mail : info@bolliger-company.com

Copyright © 2017 Bolliger & Company (Thailand) Ltd. All Rights Reserved.
About us Advisory Services Seminars
    Overview     Policy & Strategic Planning Trade Digest
    Our Value     Trade & Investment Insights
    Our People     Public Engagement Disclaimer
      Customised Training Privacy Notice  
    Contact us